Vil jobbe tettere med næringslivet

Oppdal Fysioterapi flytter ut av gamle lokaler og de tre fysioterapeutene Marit Klokset, Roger Gunnesmæl og Kjetil Sandsten lokaliseres i innovasjonssenteret. De ser frem til å komme tett på et nyskapende og innovativt næringsliv. 

Hvorfor ønsker Oppdal Fysioterapi å flytte inn innovasjonssenteret?

 

– Det er nytt, moderne og klima- og energivennlig. Det er tilrettelagt for å yte god service til alle våre pasientgrupper i et stort spenn fra barn/unge til eldre. Innovasjonssenteret er midt i sentrum og vi blir dermed lett tilgjengelig.  Det ville vært nærliggende for vår del å flytte inn i det nye legesenteret som snart står klart. Når det i denne omgang ikke ble planlagt en stor samlokalisering hverken med oss eller andre kommunale helsetjenester i helsevesenet, måtte vi tenke annerledes. Plasseringen er ideell, samtidig som vi fortsatt i nærheten av legesenteret, hvor vi er sikre på å opprettholde det gode og tette samarbeidet med legene. Vårt ønske er å knytte oss til et innovativt miljø og opprettholde det tette samarbeidet med Spenst Oppdal. 

 

– Hvilke forventninger har dere til bygget og beliggenheten?

 

– Fysioterapi står overfor et paradigmeskifte hvor fokuset på forebygging og behandling gjennom fysisk aktivitet er stort. Vårt viktigste oppdrag er å bidra til at folk får gjøre tingene de liker, enten det er i jobb eller fritiden. Lokalisering i innovasjonssenteret gir oss tilgang på et innovativt næringsliv som er åpen for nye ideer. Dette tror vi vil være nyttig og utviklende for oss, og være til nytte for våre pasienter. Vi ser også for oss å drive kursvirksomhet, fagutvikling og undervisning i amfiet og de større møterommene i innovasjonssenteret. Det ligger også en forventning knyttet til tilstedeværelsen til av NTNU i bygget, og vi håper å kunne nyttegjøre oss dette kompetansemiljøet. Vi ønsker også å få til et mer spisset tilbud til ulike grupper i samarbeid med Spenst Oppdal.

Bygget vil genere masse aktivitet, både når det gjelder fagutvikling, men også fysisk aktivitet.

Marit Klokset,

Oppdal Fysioterapi

– På hvilken måte vil innovasjonssenteret bidra positivt til utviklingen av Oppdal?

 

– På sikt håper vi bygget vil bidra til å skape flere arbeidsplasser med høyere utdanning, hvilket er en utfordring i en kommune som Oppdal. Innovasjonssenteret vil forhåpentligvis forene samarbeid, kompetanse og utvikling, og bidra til at det blir litt kult å tenke nytt - at det å se nye muligheter bare er positivt. I tillegg vil bygget generere masse aktivitet, både når det gjelder fagutvikling, men også fysisk aktivitet. Treningssenteret, fysioterapeutene og klatresenteret gir et helseretta bygg. Vårt bidrag i dette er mer kunnskap om aktivitet og bevegelse som behandlingsform. Slik kan vi jobbe sammen med næringslivet for å redusere (få ned) sykefraværet og gi fremtidsrettede og gode arbeidsplasser.  

 

– Hvor langt er dere kommet i planlegging av egne lokaler?

 

– Behovet vårt er verken komplisert eller særlig stort. Vi er tre fysioterapeuter som har hvert sitt behandlingsrom, hvor vi trenger god romtemperatur og godt lys. Lokaliseringen av disse er i 2. etasje, mens treningssenteret er i underetasjen. Mye av behandling og oppfølging av pasientene skjer i treningssenteret, og for at vi skal slippe å farte unødvendig mye mellom etasjene planlegger vi et skjermet område i treningssenteret. 

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020