Visjonen med innovasjonssenteret i Oppdal er at utvikling, verdiskapning og innovasjon skapes når mennesker møtes og samhandler. Oppdal Innovasjonssenter vil både skape nytt næringsliv og løfte det eksisterende. 

Nasjonalparken Næringshage (NNH) har vært initiativtaker til et innovasjonssenter i Oppdal, og startet prosessen i 2016. Siva (Selskapet for industrivekst) er en av eierne til NNH, og den naturlige partner å henvende seg til for realiseringen. 

 

Siva er en del av det statlige virkemiddelapparatet og en tilrettelegger for næringsutvikling. Samfunnsoppdraget handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Siva sin strategi er å legge til rette for nettopp dette gjennom bygging og forvaltning av eiendom. 

Siva tror et bygg som kan huse både butikker, klatrefjell og samlokalisering av etablert og nytt næringsliv - er i tråd med ambisjonene i sentrumsplan og vil være et løft for Oppdal.

Bakgrunnen for at NNH ønsket et innovasjonsenter i Oppdal er basert på behovet for å styrke den totale verdiskapingen, basert på lokale ressurser, sterkere industriperspektiv og tilførsel av ny kompetanse. 

Norge er inne i en dyptgripende endring i arbeids- og næringsliv, blant annet snakkes det om den fjerde industrielle revolusjon, der arbeidslivet i økende grad vil preges av digitalisering og automatisering.

 

Om 15 år antas Norges befolkning å være 6 millioner, hvor 80% vil bosette seg ved de store byene. Med denne fordelingen av mennesker, vil det gi store utfordringer å forvalte og utvikle vårt lands viktige ressurser. Dette betyr at distriktene må skape endringer som tiltrekker seg folk som vil bosette seg og utvikle bygdene. 

 • Etablere et tyngdepunkt for næringsutvikling, innovasjon og vekst i regionen

 • Trekke utdanning og forskning til regionen

 • Åpne for større grad av samarbeid lokalt med eksterne miljø

 • Kombinere etablert næringsliv, startup, utdanning, næringshage, forretning og opplevelse​

 • Etablere struktur for innovasjonsaktiviteter lokalt

NNH tror at morgendagens vinnere blir bedrifter og bygdesamfunn som klarer å tiltrekke riktig og nok kunnskap, kompetanse og arbeidskraft. Målet med innovasjonssenteret er å fremme vekstkraft for oppdalsregionen. Dette ved å bidra til attraksjonskraft som tiltrekker seg kompetente mennesker som bidrar til en positiv utvikling av regionen. 

 

Innovasjonssenteret i Oppdal blir en arena for utvikling av eksisterende næringsliv og knoppskyting av nye bedrifter, virksomheter og næringer. Et møtested hvor vi sammen skaper fremtiden. 

SIVA SF

 • Årlige midler fra KMD over stats-budsjettet, til bedrifter via Næringshager, Inkubatorer, Katapultsenter mm.

 • Eierskap i og oppfølging av ca 100 innovasjons-selskaper.

 • Investeringer  i eiendom for industri og innovasjon i hele landet

SIVA Eiendom Holding

 • Underlangt Siva SF

 • Investerer opptjent kapital i bygg-/innovasjonsprosjekter over hele landet

 • Har et særlig oppdrag for å bidra til realisering av prosjekter i distriktet - akseptere høyere risiko

 • Krav om 6,5% avkastning på total portefølge (tilsvarende markedskrav)

SIVA Oppdal Eiendom AS

 • Heleid av Siva Eiendom Holding

 • Etablert for utvikling og realisering av Oppdal Innovasjonssenter (OIS)

 • Drifte OIS

Oppdal Næringshus

 • Heleid av Oppdal kommune, etablert i 2002

 • Formål å tilrettelegge for nyetablering og utvikling gjennom utleie av kontor

 • Solgt eget bygg i 2018, inngått leieavtale i OIS for utvikling av innovasjon-/utviklingsmiljø

 • Framleie areal i innovasjons- og utviklingsmiljø

Nasjonalparken Næringshage

 • Opprinnelig «prosjekteier» og initiativtaker og deltatt i prosjektutvikling fra oppstart

 • Utvikle og realisere innovasjon-/utviklingsmiljø tilpasset Oppdal Næringshus sitt leieareal

 • Utvikle og drifte aktivitet (fremleie) i Oppdal Næringshus sitt lekeareal

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020