Fyller byrommet i Oppdal

 

Arkitektkontoret Pir II har gjennom arkitektur og materialvalg gitt bygget en egenart og

et identitetsskapende uttrykk for Oppdal. 

 

– Det er noen momenter som er en veldig viktig del av «storyen» til bygget. For det første er det innholdet i bygget - en helt unik synergi av aktører. Kombinasjonen av det og den smale lange tomten er egentlig utgangspunktet for utformingen av bygget. Vi har også hatt et spesielt fokus på samspillet mellom byrommet og bygningen, disse er like avhengige av hverandre for at begge skal lykkes, påpeker faglig leder i Pir II, Katy Chada. 

Utgangspunktet

I desember 2020 står Oppdals nye signalbygg ferdig. Allerede i 2016 laget Pir II, i samarbeid med det lokale arkitektkontoret Troll Arkitekter, de første skissene av bygget i en mulighetsstudie på oppdrag fra Nasjonalparken Næringshage. Året etter hadde Siva omfavnet ideen om innovasjonssenter i Oppdal, og Pir II ble valgt som arkitekt på prosjektet.

 

– Vårt utgangspunkt med bygget er at arkitekturen skal være inviterende og bidra til økt folkelig aktivitet i den nye gågata. Samtidig skal bygget spille videre på den eksisterende bebyggelsen og forsterke dagens sentrum, sier Chada. 

 

Hun tror innovasjonssenteret vil bidra til å skape et mer levende og intimt bygdesentrum som sannsynligvis vil trekke folk, både fastboende og besøkende til Oppdal.

– Oppdal har en unik mulighet til å utvikle seg ikke bare som et turistreisemål, men også som et sted der lokal nyskapning og kreativitet foregår. Senteret skal med den sammensetningen av lokale aktører bidra til næringsutvikling der innovative arbeidsplasser bidrar til start-up kultur.

Katy Chada er faglig leder i Pir II Trondheim, og har jobbet med innovasjonssenteret i Oppdal siden 2016.

Låven 

I sin prosjektering av innovasjonssenteret utarbeidet Pir II en sammenstilling mellom to volumer, «Låven og Fjellet». Det vil si en forholdsvis lang og smal saltaksbygning i tre etasjer og et formgitt tårn ned mot utearealet. 

– Inspirasjon er hentet fra trønderlån, låver og annen tradisjonell gårdsbebyggelse der man kan se hvordan ulike funksjoner over tid er bygget på rekke og samlet under et felles tak. Også de lokale eksemplene Møllekroa, Oppdal stasjon og turisthotellet har vært inspirasjonskilder, påpeker Chada. 

 

Det er tenkt en utstrakt bruk av tre i både eksteriør og interiør, hvor trearkitekturen og den lokale byggeskikken gis et fremtidsrettet og representativt uttrykk. Bygget skal fremstå som moderne, men også med tilknytning til lokale tradisjoner.

Fjellet 

På utsiden av selve Låven ligger en klatrehall formet som et fjell. Konstruksjonen støpes i betong og gir bygget definitivt en “WOW-effekt”. Med sin høyde på 26 meter blir dette Norges høyeste klatretårn. 

– Formen er samtidig inspirert av Oppdals identitet som fjellbygda. Det høye klatretårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og skaper sammenheng og slektskap med de flotte fjellene som omkranser tettstedet, sier Chada. 

Pir II har tatt et tydelig arkitektonisk grep for sentrumsgata der «Fjellet» plasseres som et skulpturelt bygningsvolum med «Låven» som en roligere bakvegg. Oppdal sentrum tilføres et markant nytt og identitetsbyggende landemerke. «Fjellet» ligger der områdeplanen har gitt sentrumsgata en sideforskyvning. Det ligger derfor godt eksponert fra begge ender av gata, men også i fjernvirkning sett fra utenfor sentrum fra flere retninger.

Et attraktivt sentrum

I følge Chada har Innovasjonssenter en ambisjon om å skape ikke bare et nytt bygg i sentrum, men samtidig tenke helhetlig for både bygg og byrom. Idéen er at bygget skal fungere som en forlengelse av byrommet. Rent fysisk er det planlagt at gulvet fra torget fortsetter inn i huset, samtidig som aktivitetene i bygget flyter ut i byrommet. Slik knyttes bygg og byrom tett sammen. 

– Innovasjonssenteret og byrommet kan dermed tilby et nytt sted i sentrum hvor folk kan møtes og ta i bruk både plassen og de aktivitetene som bygget og sentrum for øvrig kan by på. 

Bygget har et svært variert og komplekst program, hvilket gir muligheten til å lage spennende romforløp og sammenhenger både innvendig og utvendig.


– Som arkitekter er vi veldig opptatt av å få til et godt samspill mellom rommene - på alle nivåer: byrommene, landskapsrommet, rommene mellom husene, inne-rommene og sonene «mellom inne og ute». Positiv utvikling starter med gode rom utformet med utgangspunkt i mennesket, fastslår Chada. 

Siva gir næringslivet rom til å vokse

 

Vi investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Vi har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet. Vi utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk

Nasjonalparken Næringshage © 2020